Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. W procesie kształcenia integrujemy i korelujemy kształcenie ogólne i zawodowe, w tym doskonalimy kompetencje kluczowe nabyte w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową zapewni naszym absolwentom możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. Wspomagamy rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, dajemy możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK TELEINFORMATYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich;
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych;
 • montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych;
 • instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych;
 • administrowania sieciami teleinformatycznymi.

 

Szczegółowe zadania zawodowe

 • ​montowanie i uruchamianie zestawów komputerowych oraz instalowanie oprogramowania teleinformatycznego
 • diagnozowanie stanu technicznego komputerów oraz konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, teletransmisyjnego i teleinformatycznego
 • projektowanie lokalnych sieci komputerowych LAN budowanie i uruchamianie sieci komputerowych LAN eksploatowanie rozległych sieci komputerowych
 • instalowanie i eksploatowanie oprogramowania sieciowego
 • zabezpieczanie komputerów oraz teletransmisyjnych i teleinformatycznych sieci przed zawirusowaniem i niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych
 • montowanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń sieciowych w sieciach teletransmisyjnych i teleinformatycznych
 • administrowanie i nadzorowanie pracy sieci teleinformatycznej
 • diagnozowanie stanu technicznego, eksploatowanie i naprawa sieci teleinformatycznej
 • weryfikowanie poszczególnych kategorii produktów i usług pod względem systemu oceny zgodności i spełniania przewidzianych prawem wymagań
 • ​kontrolowanie urządzeń komputerowych, teletransmisyjnych i teleinformatycznych w fazie wytwórczej i eksploatacyjnej
 • prowadzenie sprzedaży podzespołów, urządzeń komputerowych oraz urządzeń i usług teleinformatycznych
 • instalowanie teleinformatycznych okablowań sieciowych i urządzeń transmisji bezprzewodowej
 • organizowanie własnego miejsca pracy oraz podległych pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i napraw urządzeń oraz systemów teleinformatycznych realizowanych przez podległych pracowników

 

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!