Ogólnoszkolny Konkurs na Projekt Funkcjonowania Szatni Szkolnej

 Ogólnoszkolny Konkurs

na Najlepszy Projekt Funkcjonowania Szatni Szkolnej

 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1im. Noblistów Polskich

w Słupsku

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Dyrektor  oraz Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Noblistów Polskich w Słupsku.
 2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie i realizacja projektu funkcjonowania szatni szkolnej w ZSP nr 1 w Słupsku.
 3. Do Konkursu można zgłaszać projekty do realizacji przez uczniów ZSP nr 1 samodzielnie lub wspólnie z :
 • grupą uczniów ZSP nr 1;
 • nauczycielem, za jego zgodą
 • pracodawcami
 • innymi podmiotami, wykonującymi działalność niekomercyjnie
 1. Celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie działań na rzecz środowiska społecznego i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości pracy szkoły oraz wspierania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, w tym zawodowych.
 2. Organizator powołuje Kapitułę Konkursu.
 3. Konkurs ma charakter jednostkowy.
 4. Informacje bieżące na temat Konkursu będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej szkoły.

II. Założenia organizacyjne

 1. Edycję konkursu rozpoczyna jego ogłoszenie.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia ogłoszenia konkursu do końca grudnia 2018 r.
 3. Warunkiem uczestnictwa w  Konkursie jest:
 • złożenie przez ucznia lub zespół projektowy w sekretariacie szkoły zgłoszenia
  i opisu  projektu  do realizacji w terminie do końca grudnia  2018 r.
  z dopiskiem: „Projekt funkcjonowania szatni”.
 1. O dotrzymaniu terminu złożenia zgłoszenia wraz z opisem decyduje data wpływu potwierdzona przez sekretariat.
 2. Kapituła powołana przez organizatora dokona oceny projektów i wyłoni jeden do realizacji przez ucznia lub zespół projektowy.

III. Wymogi dotyczące pracy konkursowej

 1. Do Konkursu należy przygotować zgłoszenie, na który składają się:
 • imię i nazwisko autora/autorów projektu, nazwa szkoły, klasa;
 • krótki opis projektu funkcjonowania szatni szkolnej
 • wycena kosztów materiałów i urządzeń potrzebnych do realizacji projektu.
 1. Opis realizowanego projektu musi spełniać następujące wymogi formalne:
  • zgłaszający są jego autorami lub współautorami i uczniami szkoły,
  • napisany jest w języku polskim,
  • jest zgodny ze zgłoszeniem z punktu1.
  • został dostarczony do sekretariatu szkoły w terminie określonym w Regulaminie.
 2. Złożenie pracy jest równoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu Konkursu.
 3. Prace konkursowe złożone po upływie terminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 4. Koszty przygotowania i złożenia prac konkursowych ponoszą Uczestnicy Konkursu.
 5. Materiały złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.
 6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora pracy konkursowej w całości lub części do celów związanych z Konkursem.
 7. Zgłaszający przenosi prawa autorskie na ZSP nr 1 w Słupsku oraz nie rości prawa do wynagrodzenia za zrealizowanie projektu.

IV. Kapituła Konkursu

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Kapitułę Konkursu.
 2. Zadania Kapituły Konkursu:
  • kwalifikacja zgłoszonych prac,
  • ocena zakwalifikowanych prac,
  • przyznanie środków finansowych na realizację projektu zgodnie z przedstawionym kosztorysem ( bez kosztów wykonania).
 3. Kapituła może zwrócić się do autorów prac konkursowych, o udzielenie dodatkowych informacji na temat projektu.
 4. Decyzje Kapituły zapadają większością głosów; w kwestiach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego.
 5. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne.
 6. Kapituła ogłosi, który projekt został wyłoniony do realizacji.

V.  Ocena projektów i wyłonienie zwycięzców

 1. Oceny projektów dokonuje Kapituła Konkursu wg następujących kryteriów:
 • funkcjonalność systemu kontroli dostępu do szatni szkolnej;
 • centralne określanie uprawnień poszczególnych użytkowników szatni;
 • natychmiastowa identyfikacja użytkowników szatni;
 • kontrola nad obecnością poszczególnych użytkowników w chronionych strefach;
 • łatwość i wygoda w sterowaniu zaporami (drzwi, kraty);
 • bieżące informacje o zdarzeniach w systemie
 • koszt realizacji projektu.
 1. Kapituła może zapraszać na swoje posiedzenia osoby pełniące role pomocnicze
  i doradcze.
 2. Kapituła może zwrócić się do zgłaszającego o wyjaśnienie treści lub uzupełnienie nieczytelnych elementów zgłoszenia.
 3. Kapituła wyłoni najlepszy projekt do realizacji, zapewniając pełne finansowanie uwzględnione w kosztorysie.

VI.  Ogłoszenie zwycięzców

 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni podczas uroczystości szkolnej oraz wpisani do Kroniki szkolnej po realizacji projektu.
 2. Termin uroczystości wyznacza Organizator Konkursu.
 3. Realizację projektu Szkoła potwierdza Certyfikatem, zawierającym opis projektu, sposób jego realizacji oraz kompetencje niezbędne do jego wykonania.
 4. Do Certyfikatu mogą zostać przyznane nagrody dodatkowe ufundowane przez: Kapitułę  i Organizatora Konkursu.

VII.  Prawa autorskie

 1. Uczestnicy Konkursu składają oświadczenie, że złożona praca konkursowa jest ich autorstwa (lub współautorstwa) i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Organizator może wykluczyć uczestników z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez  Organizatora dla potrzeb prowadzenia Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych  osobowych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016  r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wycho­wawczych w placówce.