Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku

W latach 2016-2021 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku realizuje projekt pod nazwą „Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru – modernizacja i wyposażenie trzech ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w Słupsku”. Wsparciem zostały objęte trzy szkoły ponadgimnazjalne (oprócz ZSP nr 1: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych) prowadzące kształcenie w ramach branż kluczowych, tj. ICT i elektronika, transport, logistyka i motoryzacja oraz sektor kreatywny. Przedsięwzięcie obejmuje doposażenie ww. szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne, prace inwestycyjne (adaptacja i modernizacja sal dydaktycznych) oraz kształcenie ustawiczne.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach projektu nie przewidziano wykonywania działań remontowo-modernizacyjnych. Zakres projektu w ZSP nr 1 zakłada wyposażenie sal dydaktycznych  w nowoczesny sprzęt, w których kształcić się będzie młodzież w zawodach: technik elektronik, technik informatyk i technik teleinformatyk. Koszt wyposażenia dla ZSP nr 1 wyniesie 746 249,00 zł.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe, działanie 4.1. Infrastruktura ponadgimnazjalna szkół zawodowych. Całkowity koszt projektu 6 426 610 zł, w tym wartość dofinansowania 5 462 618,47 zł.